Ana Sayfa Gündem 11 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Anız Yangınlarının Önlenmesi ile ilgili Valilik Tebliği Yayınlandı

*Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 Yılında Anız Yangınlarının Önlenmesi ile İlgili Valilik Tebliğinin yayınlandığını duyurdu.

HABER

Gülcan KUTLU

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanmasını amaçlayan 2021 Yılında Anız Yangınlarının Önlenmesi ile İlgili Valilik Tebliğinin yayınlandığını duyurdu.

*Amaç ne?

Valilik tarafından yayınlanan tebliğ şu şekilde oldu;

Bu tebliğin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal  ve  fiziksel  yapısının  ve  çevrenin  korunarak,  doğal  denge  içerisinde  toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için  alınacak  alternatif  tedbirler  belirlemek  teknik  elemanları  ve  çiftçilerin  eğitmek,  ayrıca halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini sağlamaktır.

*Kapsamı ne?

Madde 2-Bu  tebliğ  yukarıda  açıklanan  amacın  gerçekleştirmesini  sağlamak  için, İlimiz mülki hudutları dâhilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

*Yasal Dayanak ne? 

08.07.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı  Görev  Yönergesinin  7.  maddesinin  2.bendinin,”d”  şıkkında  “ürün  kaybını  ve  ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek” görevi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görevleri arasında açıklanmıştır. b) Cezai İşlemelerde yasal dayanaklar: 2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006–5491/23md.) “c” bendinde “Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi  ve  erozyona  sebebiyet  verecek  her türlü  faaliyet  yasaktır.  Ancak, ikinci  ürün  ekilen yörelerde  Valiliklerce  hazırlanan  eylem  plânı  çerçevesinde  ve  Valiliklerin  sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.” açıklamasına göre “ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik  Makamının  izni  ile  kontrollü  anız  yakmaya  izin  verilebilir”  hükmü  ilimizde uygulanmayacak  ve  kontrollü  anız  yakılması  dâhil  kesinlikle  anız  yakılmasına  müsaade edilmeyecektir. Anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.

*Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları; 

Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. 2- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden  (anızlardan) arındırılmış  5–10metre  genişliğinde  pullukla  sürülmüş  bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot ve çalı yakılmasına engel olacaklar;  Muhtarlar  aksine  hareket  edenleri  Jandarma  Komutanlığı  veya  Orman  İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Anız  yakılmasına  karşı  alınan  önlemlerin  daha  etkin  hale  getirilmesi  için  diğer Kamu  Kurum  ve  Kuruluşları  ile  Ziraat  Odası  Başkanlıklarından  yapılacak  eğitici  eleman talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Tarım  ve  Orman  Müdürlüğünce  eğitim  çalışmaları  yapılacak  ve  5442  Sayılı  İl  İdaresi Kanununun  66  ncı  maddesinin  verdiği  yetkiye  dayanılarak  alınacak  karar  ve  tebliğlerin Kaymakamlıklarca  halka  duyurulması  sağlanacaktır.  Anız  yakılmasının  yasaklanması işleminin  Mahalle  Muhtarlıklarınca  ilan  edilmesi  sağlanacak  ve  yasaklamalara  uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve  Orman  İşletme  Müdürlüklerince  ise  6831  Sayılı  Orman  Kanununun  ilgili  cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

Kırsal  alanda  çalışan  biçerdöverler  dâhil  tüm  araçlarda  yangın  söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe  Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğünce  anız  yangınları  ile  ilgili  olarak  tüm  okullarda öğrencilere  yönelik  eğitim  verilecektir.  Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl ve İlçe  Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir.

Müftülüklerce  camilerde  anız  yangınlarının  önlenmesi  ile  ilgili  hutbeler okunacaktır.

6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi Mahalle Muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, ilgili Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır.

Kontrol  görevlileri,  halkın,  Köy  ve  Mahalle  Muhtarlıklarının  uyarılması,  anız yakma  yasağı  ve  tarla  temizlikleri,  orman  piknik-mesir  eyerleri  dışında  ateş  yakma, konaklama  ve  gecelemeler ile  orman  alanlarında  dikkatli  davranılması için  gerekli  uyarıları yapacaklardır.

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları 

İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlıkları; Çiftçi  eğitimi  programlarında  geniş  bir  şekilde  anız  yangınlarına  yer  verilecek, zararları etraflıca anlatılacaktır. Yapılacak  eğitim yayım  çalışmalarında  yerel  yönetim  imkânları  ve  sivil  toplum örgütlerinin  katkıları  sağlanarak  çevreye  duyarlılık  yaygınlaştırılması  ile  ilgili  çalışmalar yapılacaktır. Hazırlanacak afiş ve broşürlerle halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

*Karayolları Şube Müdürlüğü

Havayı  kirleten  anız  yangınları  zaman  zaman  karayollarında  görüşü  azaltmakta  bu durum  trafik  kazaları  ile  can  ve  mal  kayıplarına  neden  olmaktadır.  Karayolları  Şube Müdürlüğünce,  yol  şevlerindeki  otlar  temizlenerek  yanıcı  materyal  kaldırılacak,  yol kenarlarında anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.

*İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü

Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın  vukuunda  ve  istenildiği  takdirde  yangından  etkilenen  canlı  ve  cansız  varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır. -Alınan  önlem  ve  duyurulara  rağmen,  anız  yangınına  sebep  olanlar  hakkında,  yasal işlem  yapılmak  üzere, tutulan tutanak  ve  yangına ilişkin tüm  deliller  İl Çevre  ve  Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

*Milli Eğitim Müdürlüğü

Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır.

*Orman Bölge Müdürlüğü/Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri

Orman  Kanunu’nun ilgili  maddeleri  doğrultusunda  anız  yakılmasının  yasak  olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda  bilgilendirilecektir.  Köy  ve  Mahalle  toplantıları  şeklinde  yapılacak  bu bilgilendirmeye  İl/İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat  öncesinde,  hasat  sırasında  ve  sonrasında  yangın  duyuruları  yapılarak  denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. -İhbarlara, acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkânları ve sivil  toplum  örgütlerinin  katkıları  sağlanacak  ve  çevreye  duyarlılık  yaygınlaştırılacaktır. Yangına  hassas  bölgelerdeki  tarım  alanları  ile  orman  alanları  arasında,  yangını  önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır. -Alınan  önlem  ve  duyurulara  rağmen,  anız  yangınına  sebep  olanlar  hakkında,  anız yangınının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan  tutanak  ve  yangına  ilişkin  tüm  deliller  İl  Çevre  ve  Şehircilik  Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

* Belediye Başkanlıkları

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği kamuoyu  ve  ilgililerin  bilgilendirilmesi  için  ilan  edecekler,  Belediye  mücavir  alan  sınırları içerisindeki  anız  yangınlarının  söndürülmesi  için  İtfaiye  birimlerinin  müdahalesini sağlayacaklardır.

* Köy ve Mahalle Muhtarlıkları

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği kamuoyu  ve  ilgililerin  bilgilendirilmesi  için  ilan  edeceklerdir.  Anız  yangınlarına  sebebiyet verenleri  en  kısa  sürede  belirleyerek,  ivedilikle  ilgili  makamların  bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

*İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

-Hasat  öncesinde,  hasat  sırasında  ve  sonrasında  yangın  duyuruları  yapılarak, denetimler  artırılacak,  yangına  sebep  olanlar  hakkında  yasal  işlem  yapılacaktır.  Anız yangınlarının  önlenmesine  ilişkin  ilgili  Kurumlarla  koordinasyon  içinde  çalışmalar yapılacaktır. – Anız  yakanlar  hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Pınarhisar Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.