Ana Sayfa Gündem 7 Eylül 2021 198 Görüntüleme

Son başvuru tarihi 1 Ekim 2021

*Balıkçılar destekleme müracaatlarını 1 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il veya ilçe müdürlüklerine yapacak.

HABER

Gülcan KUTLU

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlandığını duyurdu. Açıklamaya göre balıkçılar destekleme müracaatlarını 1 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il veya ilçe müdürlüklerine yapacak.

Açıklamada; “Deniz ve iç sularımızda avcılık faaliyetinde bulunan av filosunun %90’dan fazlasını oluşturan 12 metre altındaki küçük ölçekli balıkçı gemilerine yönelik olarak hazırlanan destekleme Tebliği 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Balıkçılarımız destekleme müracaatlarını 1 Eylül ve 1 Ekim arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine yapacaklardır. Tüm il/ilçe müdürlüklerimizin meri mevzuat doğrultusunda destekleme başvurularına ilişkin iş ve işlemleri yapması gerekmektedir. Balıkçılarımıza hayırlı olsun” denildi.

Düzenleme, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 metreden küçük balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin uygulama esaslarını kapsıyor.

*İşte o tebliğ

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi 2021 Yılı Uygulama Talimatı 1. Denizlerde faaliyet gösteren 12 m’den küçük balıkçı gemileri ile içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamına alınmıştır. Gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır. Boy uzunluğu; 4,99 metreye kadar olan gemilere 1.000 ₺, 5-7,99 metre arası gemilere 1.250 ₺, 8-9,99 metre arası gemilere 1.350 ₺, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm içsu balıkçı gemilerine 1.450 ₺ ödenecektir.

Destekleme başvuruları 01 Eylül 2021 günü başlayacak, 01 Ekim 2021 günü mesai bitiminde sona erecektir. 2021 yılı destekleme döneminde; Tebliğ’de belirtilen şartları sağlayan ve Marmara Denizine kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerine kayıtlı balıkçı gemisi sahiplerine, ortağı oldukları su ürünleri kooperatifinden “2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dahil) avcılık yaptıklarına dair” aldıkları belgeyi destekleme başvurusu sırasında ibraz etmeleri halinde, gemi için belirlenen birim destek tutarının iki katı ödeme yapılacaktır. Bu ödemeye hak kazanılabilmesi için, İl/ilçe müdürlüklerince, “Destekleme Sorgusu” bölümündeki ilgili yerin başvuru esnasında işaretlenmesi gereklidir. Bahsi geçen il/ilçe müdürlüklerince başvuru esnasında, kooperatiften alınan belgenin istendiği özellikle belirtilmelidir. Kooperatifçe onaylanan belgenin kontrolü İl/ilçe Müdürlüklerince yapılacaktır. Bu illerde bahsi geçen belgeyi ibraz edemeyenler, normal destekleme ödemesi alacaklardır. Başvuru tamamlandıktan sonra getirilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin SUBİS’de kayıtlı olması ve başvuru tarihinde geçerli “Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine” sahip olması gerekmektedir. Ruhsat geçerlilik süreleri dolmuş ama ruhsat yenilemek için yasal bir engel bulunmayan gemi ruhsatına sahip balıkçılar, destekleme dönemi içerisinde (başvuru son gününden önce) ruhsatlarını yenileyerek, destekleme müracaatlarını yapabileceklerdir.  Aynı balıkçı gemisi veya ruhsatı için birden fazla destekleme başvurusu yapılamaz. Destekleme başvurusu kabul edildikten sonra balıkçı gemisi ve/veya ruhsatında yapılacak herhangi bir değişiklik, yeni destekleme başvuru hakkı doğurmaz.

Destekleme için; geminin başvuru tarihindeki SUBİS kayıtlarında yer alan gemi sahibi/sahipleri ile o tarihteki en büyük boy uzunluğu esas alınarak kabul edilir. 8. Birden fazla gemisi olan balıkçılar her bir gemisi için ayrı ayrı başvuru yapar. 2021 yılı destekleme başvuruları balıkçı gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır. Destekleme başvuruları, gemi sahibi/sahipleri veya tebliğ ekindeki Muvafakatname veya noter belgesiyle yetki verdikleri kişiler tarafından şahsen yapılır. Birden çok sahibi olan gemilerin bu desteklemeden faydalanabilmeleri için, Destekleme Tebliği (2021/29) ekinde örneği verilen Muvafakatname belgesi veya noter tasdikli yetki belgesinin ibrazı zorunludur.

Muvafakatname ile yetki verilen kişinin geminin hissedarlarından birisi olması zorunludur. Muvafakatname ile sahiplerden biri yetkilendirilir. Bu durumda, destekleme ödemesi gemi sahiplerinin tamamının yetki verdiği balıkçı gemisi yetkilisine yapılır. Destekleme başvurusunu yetki verdiği kişi aracılığıyla yaptırmak isteyenler, noter tarafından düzenlenmiş yetki belgesinde, yetki verilen kişinin “Resmi Kurumlardaki iş ve işlemleri yürütmek ve/veya tahakkuk edecek parayı almakla yetkili” olduğu açıkça belirtilmelidir. Başvuru sırasında, İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri ilgili yılki birim fiyat listesi gereğince başvuru ücreti balıkçıdan tahsil edilir. Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi tarafından yapılan başvuruların uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’deki Geleneksel Balıkçılık Destekleme sorgu sayfasından kontrol edilir. Geminin ruhsat tezkeresinin müracaat edilen tarihte geçerli olup olmadığı, başvuru tarihindeki gemi sahibi/sahipleri ve en büyük gemi boyu bilgileri kontrol edilerek başvurunun uygunluğuna karar verilir.

Desteklemeye uygun bulunan balıkçı gemisi sahibinin müracaat dilekçesi ekinde verdiği anket formunu doldurduğu kontrol edilir ve eksik olan anket sorularının cevaplandırılması sağlanır. Anket formları doldurulurken; Balıkçının sahip olmayabileceği veya fikrinin olmayabileceği sorular “0 (sıfır)” veya “yok” yazılarak cevaplanır. Balıkçı herhangi bir sebeple yıl içerisinde hiç avcılık yapmamışsa (ava çıkılan gün, avdaki süre ve operasyon sayıları gibi) cevaplar “0 (sıfır)” olarak girilir. Balıkçı herhangi bir sebeple yıl içerisinde hiç avcılık yapmamışsa, balık türü “Diğer” seçilerek av değerleri “0 (sıfır)” olarak girilir.

Destekleme başvuru dilekçesi alınan, SUBİS sorgusu sonucunda başvuru hakkı olduğu görülen, evraklarının tamam olduğu ve anket formunun doldurulmuş olduğu kontrol edilen destekleme başvurusu SUBİS’e olumlu olarak kaydedilir ve SUBİS sorgulama ekranının çıktısı alınarak, müracaat dilekçesi, dilekçe ekleri ve balıkçı tarafından doldurulan anket formlarıyla birlikte dosyalanır. Destekleme başvurusu yapılan ancak SUBİS sorgusu sonucu olumsuz çıkan gemilerin ise; başvuruları SUBİS’e olumsuz olarak kaydedilir ve SUBİS’deki sorgu ekranının çıktısı alınarak müracaat dilekçesi ve dilekçe ekleriyle birlikte dosyalanır.

Başvuru sırasında gemi sahip veya yetkililerince desteklemeyi etkileyecek nitelikte (gemi boyu, sahibi/sahipleri ve ruhsat durumu gibi) SUBİS kayıtlarına yapılacak itirazlarda, ruhsatın verildiği il/ilçe müdürlükleri yetkilidir. İtirazın haklılığı il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından veya balıkçı gemisine ait belgelerden kanıtlanmak şartıyla yetkili il/ilçe müdürlüğünce düzeltme yapılır. Bu şekilde, desteklemeyi etkileyecek nitelikte değişiklik yapılan gemilere ilişkin bilgiler, ilgili belgelerle birlikte bilgi için Genel Müdürlüğe resmi yazıyla bildirilir. Destekleme esaslarını etkilemeyecek nitelikte (motor gücü, av araçları, cihazlar vb. gibi) ve başvuru sahiplerince il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilen geçerli bilgi ve belgelerle SUBİS’de yapılacak değişiklikler güncelleme/düzeltme olarak kabul edilir ve SUBİS’de gerekli düzeltme ve değişiklikler ruhsatın verildiği il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılabilir.

Desteklemeye 01 Ekim 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayan gemi sahipleri il/ilçe icmal listesinde yer alamaz ve desteklemeden faydalanamaz. Ancak, başvuru yaptığı halde icmal listesinde görünmeyen gemilerle ilgili itirazlar, askı süresi içerisinde başvurunun yapıldığı il/ilçe müdürlüklerine başvuru sahibi tarafından yapılır. Bu gemilerle ilgili il/ilçe müdürlüklerinin kuracağı Komisyonlar (ve/veya İl/İlçe Tahkim Komisyonları) itirazları değerlendirerek icmal askı tarihleri içinde sonuçlandırır ve karara bağlar. Desteklemeye hakkı olduğuna karar verilenler icmale eklenir.  Başvuruların tamamlanmasından sonra, SUBİS üzerinden il/ilçe müdürlüklerince icmal listeleri hazırlanır.

Destekleme başvurusu kabul eden tüm il ve ilçe müdürlüklerinde hazırlanan il/ilçe icmallerinin, 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında 5 (beş) işgünü süreyle askıya çıkartılması zorunludur. Yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi bittikten sonra liste kesinleşir ve daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.  İlçe müdürlüklerince hazırlanan ilçe icmal listeleri Bakanlığımızın EBYS sistemi üzerinden il müdürlüğüne, il müdürlüklerince hazırlanan genel icmal listesi de EBYS üzerinden 11 – 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe iletilecektir. İl/ilçe icmallerinin askı sonrası Genel Müdürlüğe zamanında ulaştırılmaması nedeniyle destekleme ödemelerinde meydana gelebilecek aksaklık ve eksikliklerden il/ilçe müdürlükleri sorumlu olacaktır. Ödemeler, tüm illerin il genel icmal listelerinin Genel Müdürlüğe ulaşmasından sonra Ziraat Bankası kanalıyla yapılacaktır.

Destekleme başvuru kabul tarihlerinin kısa olmasından dolayı, dilekçe ekinde alınan anket formlarının SUBİS’e girişleri için 17/12/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar süre verilmiştir. Ancak destekleme başvurusunda anketlerdeki tüm sorularının cevaplandırılması zorunlu olduğundan, başvuru anında anket kontrolünün titizlikle yapılması gerekmektedir. Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği kapsamında yapılan destekleme ödemelerinin doğruluğundan ve kontrolünden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com