Ana Sayfa Resmi İlanlar 21 Eylül 2021 669 Görüntüleme

PARK OYUN GRUBU, HALI SAHA VE BAHÇE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 485.689,00 – 3.709.717,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale : Hayır

PARK OYUN GRUBU, HALI SAHA VE BAHÇE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

PINARHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Park Oyun Grubu, Halı Saha ve Bahçe Ekipmanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/550410

1 – İdarenin
a) Adresi : Camikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 39300 PINARHİSAR/KIRKLARELİ
b) Telefon ve Faks Numarası : 2886151027 – 2886151134
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@pinarhisar.bel.tr
ç) ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Park ve Çocuk Bahçesi Ekipmanı Alımı (Montaj Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi 30 Ada 2 Parsel, 175 Ada 6 Parsel, 175 Ada 27 Parsel ve Camiikebir Mahallesi Kırklareli Şosası Üst mevkiinde bulunan park alanları
c) Teslim tarihi : İşin süresi (45 takvim günü) içerisinde teknik şartnamedeki hususlar doğrultusunda montajı yapılarak teslim edilecektir.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu PINARHİSAR/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 12.10.2021 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi veya
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi veya
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
a. TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
b. TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 2: Salıncaklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
c. TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
ç. . TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 5: Atlıkarıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
d. TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri )Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
e. TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 11:Havada asılı ağlar için özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
f. TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları-Güvenlik gereklilikleri ve test metotları) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan  kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istekli, ihale tarihinden bir (1) iş günü öncesi saat 17:30′ a kadar Birim Fiyat Teknik Cetvelindeki ikinci (2.) üründen bir (1) set, onikinci (12.) üründen bir (1) adet, onaltıncı (16.) üründen bir (1) adet  numune Teknik Şartnamede istenilen şekilde tutanak karşılığı teslim edecektir. Numuneyi teslim etmeyen isteklilerin teklifleri geçerli sayılmayacaktır. Bu sebeple idare tarafından ihaleden bir (1) iş gün önce düzenlenen tutanak teklif dosyasının eki olarak sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuya gerçekleştirilen her türlü oyun grubu alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu PINARHİSAR/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenici Teknik Şartnamenin Tüm Hükümlerine Uymakla Yükümlüdür.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com