Ana Sayfa Resmi İlanlar 26 Kasım 2021 805 Görüntüleme

DÖKME KAUÇUK, AKRİLİK KAPLAMA, BAHÇE EKİPMANLARI VE EGZERSİZ EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

PINARHİSAR BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Pınarhisar Belediyesi Yürüyüş Yolu ve Bisiklet Yolu Projesi Kapsamında Uygulama Dahil Dökme Kauçuk, Akrilik Kaplama, Bahçe Ekipmanları ve Egzersiz Ekipmanları Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/763658

 

1-İdarenin
a) Adresi : Camikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 39300 PINARHİSAR/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2886151027 – 2886151134
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@pinarhisar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Pınarhisar Belediyesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi Kapsamında Uygulama Dahil Dökme Kauçuk, Akrilik Kaplama Malzemesi, Bahçe ve Egzersiz Ekipmanları Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Orta Mahalle 152 Ada 18, 30, 44 Parseller Pınarhisar Belediyesi Pınarhisar/KIRKLARELİ
c) Teslim tarihi : İşin süresi (30 takvim günü) içerisinde teknik şartnamedeki hususlar doğrultusunda uygulaması yapılarak teslim edilecektir. İş süresinde havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı günler ayrıca dikkate alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu PINARHİSAR/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 17.12.2021 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi veya
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
EPDM malzeme DIN 18035-6 ve DIN 18035-7 standartlarına uygunluk belgesine, EN 71-3 Oyuncak güvenliği standartlarına uygunluk belgesine, EN 13501-1 ürün yanmazlık belgesine, ANTİKANSEROJEN (PAHs) test raporlarına sahip olmalıdır.
TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları-Güvenlik gereklilikleri ve test metotları) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istekli, ihale tarihinden bir (1) iş günü öncesi saat 17:30’a kadar Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki 1. (birinci) sıradaki üründen 200gr (Gram) EPDM Granül, 3. (üçüncü) sıradaki üründen 1 (bir) adet çöp kovası, 4. (dördüncü) sıradaki üründen 1 (bir) adet 15 kapasiteli bisiklet parkı, 5. (beşinci) sıradaki üründen 1 (bir) adet gömme bahçe armatürü, 6. (altıncı) sıradaki üründen 1 (bir) takım egzersiz ekipmanı (4’lü) Teknik Şartnamede istenen şekilde tutanak karşılığı teslim edilecektir. Numuneyi teslim etmeyen isteklilerin teklifleri geçerli sayılmayacaktır. Bu sebeple idare tarafından ihaleden bir (1) iş günü önce düzenlenen tutanak teklif dosyasının eki olarak sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yaplımış her türlü kauçuk ve akrilik zemin kaplama malzemesi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü PINARHİSAR/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com